Säännöt


 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Kirkkonummen seudun sukututkijat ry ja sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukututkimuksen harrastusta ja tasoa yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja lähiseudulla sekä koota sukututkimuksen harrastajat yhteiseen toimintaan.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
  • järjestää keskustelu-, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, seminaareja, näyttelyitä, retkiä ja juhlia.
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  • tekee aloitteita eri viranomaisille
  • on yhteistoiminnassa muiden sukututkimus- ja kulttuuri-järjestöjen kanssa.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys
  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
  • toimeenpanee asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä

  Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota sen toimintaan osallistuville, eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

 3. Jäsenet
  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

  Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeus-kelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksuna ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouk-sessa valitut puheenjohtaja ja 4 jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi toimikaudeksi siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain ensin arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallitutuksen jäsenistä sitä vaa-tii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa yhdessä.

 8. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös tarvittavineen asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puhe-oikeus.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännössä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä paikallislehdessä.

 11. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu-vapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
  9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.